Image
Kind met familieleden

Methoden

Bronnen

De resultaten in deze speciale uitgave zijn vooral gebaseerd op registratiegegevens uit het digitaal dossier van de Jeugdgezondheidszorg, aangevuld met zorgdata en data van Perined, de Gezondheidspeiling, de Inwonersenquête en het Utrechtse bewonerspanel. In de tekst en figuren over deze gegevens wordt gebruikt gemaakt van afgeronde percentages. Hierdoor tellen de percentages van alle categorieën samen niet altijd op tot 100%. Een belangrijke bron van informatie zijn ook de interviews met moeders in een kwetsbare situatie en met zorgprofessionals. De meeste gegevens zijn van voor de coronapandemie. Op basis van nationaal en internationaal onderzoek tijdens corona geven we aan wat de mogelijke invloed van de coronapandemie is.

Verschillen naar opleidingsniveau, migratieachtergrond en wijk

In de tekst benoemen we verschillen naar opleidingsniveau van ouders, migratieachtergrond en wijk. Opleiding heeft invloed op het type werk, financiële mogelijkheden, sociale omgeving en kennis- en (gezondheids)vaardigheden van mensen. Opleidingsniveau is daarmee een belangrijk samenvattend kenmerk dat zicht geeft op (ongelijke) kansen op gezondheid.

In deze uitgave onderscheiden we 3 categorieën van opleidingsniveaus van ouders, waarbij het opleidingsniveau binnen het gezin is vastgesteld als de opleiding van de ouder met de hoogst afgeronde opleiding. Om de tekst goed leesbaar te houden, gebruiken wij de korte termen ‘laag’, ‘middelbaar’ en ‘hoog’-opgeleid. Hierbij zijn de categorieën gelijkwaardig en kan indien gewenst de alternatieve formulering worden gebruikt.

Gevolgde opleiding Categorie Alternatief
basisonderwijs, vmbo, mbo 1 Laag Geen startkwalificatie
havo, vwo, mbo Middelbaar Praktisch opgeleid
hbo, wo Hoog Theoretisch opgeleid

 

Omdat in Utrecht 78% van de ouders een hoger opleidingsniveau heeft, maakten de beschikbare gegevens het vaak alleen mogelijk een onderscheid te maken tussen ouders met een hoge opleiding en ouders met een lage of middelbare opleiding.

De indeling van migratieachtergrond vindt plaats op basis van CBS-criteria. Hierbij wordt alleen gekeken naar het geboorteland van de ouders. Utrechtse kinderen zonder migratieachtergrond hebben ouders die beiden in Nederland zijn geboren. Als minstens één van de ouders niet in Nederland is geboren, heeft het kind wel een migratieachtergrond. We splitsen hierbij uit naar Marokkaans, Turks, overig niet-westers en westers.

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht

Deze speciale uitgave is onderdeel van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en biedt belangrijke input voor het Utrechts Gezondheidsprofiel dat in 2022 verschijnt. Meer informatie, data en publicaties over de gezondheid van de Utrechtse jeugd staat op www.volksgezondheidsmonitor.nl. Hier vindt u ook informatie over de gezondheid van Utrechtse volwassenen en ouderen.

Indicatorenset lokale Monitoring Kansrijke Start

Het dashboard Kansrijke Start is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met elf lokale coalities die deelnemen aan het Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start overleg. Utrecht is één van deze deelnemers. De RIVM-cijfers laten zien dat Utrecht op vrijwel alle indicatoren voor, tijdens en na de zwangerschap gunstig scoort in vergelijking met de G4 en het Nederlands gemiddelde. Gegevens van de meeste indicatoren zijn afkomstig uit een landelijk dekkende data-infrastructuur.

Met de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om met beleidsmakers, bestuurders en professionals te bespreken wat er binnen de lokale coalitie speelt en in hoeverre het programma zich in de gewenste richting ontwikkelt. Op deze manier kan het de lokale activiteiten van Kansrijke Start helpen vormgeven. Door dezelfde indicatoren te gebruiken en de uitkomsten met elkaar te vergelijken kunnen lokale coalities ook van elkaar leren, door hierover met elkaar in gesprek te gaan.