Image
Domtoren luchtfoto

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

Gezondheid Utrechters verbetert, aandacht voor verschillen blijft nodig. Uit het Utrechts gezondheidsprofiel (UGP) 2018 blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van de Utrechters. Acht van de tien volwassenen en negen van de tien kinderen voelen zich gezond. De gemiddelde levensverwachting stijgt. Het aantal Utrechtse kinderen en volwassenen dat te maken heeft met stapeling van gezondheidsproblemen en –risico’s is, afgezien van bij de groep middelhoog opgeleiden, licht afgenomen. Verschillen tussen groepen en wijken vragen onverminderd aandacht.

Download het Utrechts Gezondheidsprofiel van 2018

Over het algemeen is het Utrechtse gezondheidsbeeld gunstig in vergelijking met andere grote steden. Utrechters hebben vaker een gezondere leefstijl, die past bij een relatief groeiende, jonge bevolking met steeds meer hoogopgeleiden. Minder Utrechtse kinderen kampen met overgewicht. De werkloosheid daalt en er zijn minder voortijdige schoolverlaters. Bij Utrechtse volwassenen is het overmatig alcoholgebruik afgenomen.

Verschillen blijven aandacht en samenwerking vragen

Het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018 geeft inzicht in welke individuele en maatschappelijke factoren een rol spelen bij gezondheid. Deze kennis is niet alleen gebaseerd op de gemiddelde cijfers, maar ook op gesprekken met bewoners en professionals om de uitkomsten te duiden. Deze koppeling van cijfers en verhalen achter de cijfers geeft dit profiel verdieping: Het maakt zichtbaar was afwijkt van de gemiddelden. Bijvoorbeeld dat gezondheidsverschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus en tussen mensen met of zonder migratieachtergrond, nog steeds groot zijn.

Andere zaken die aandacht vragen zijn toegenomen eenzaamheid onder Utrechters en het feit dat jongeren hun gezondheid vaker als minder goed ervaren. Daarnaast blijkt uit de monitor dat bijna een kwart van de Utrechtse volwassenen rookt, net als voorgaande jaren. Chronische aandoeningen nemen toe, vooral onder 65-plussers. Mensen die leven van een inkomen op bijstandsniveau benadrukken in gesprekken het verband tussen financiële problemen en gezondheid.

Veel factoren hebben invloed op iemands gezondheid. Er is dus niet één enkele aanpak die werkt. Het verbeteren van de gezondheid van inwoners in onze stad, samen met alle partners met wie we samenwerken, vraagt maatwerk en afstemming. Zeker als we de gezondheidsverschillen, die er nog steeds zijn, willen verkleinen. Dat vraagt een lange adem en samenwerking. De inzichten uit dit gezondheidsprofiel bieden daarvoor veel kansen.

  • Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid)

Kennis brengt gezondheid in beeld

Het Utrechts gezondheidsprofiel is gebaseerd op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). De Volksgezondheidsmonitor Utrecht brengt voortdurend de gezondheid van Utrechters in kaart. Eens in de vier jaar maakt de gemeente Utrecht met het Utrechts gezondheidsprofiel de balans op wat betreft de stand van gezondheid in Utrecht. Die kennis is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen in Utrecht op een gezonde manier kan leven en werken. Op basis van de cijfers en gesprekken met inwoners en professionals voor het verhaal achter de cijfers kunnen we steeds gerichter de gezondheid van de Utrechters en de factoren die daarop van invloed zijn in kaart brengen en maatregelen nemen.

MH Oembed URL