Image
Woonproblematiek

Woonproblematiek

Samenvatting
  • Het aantal huisuitzettingen neemt af
  • 61 meldingen van woningvervuiling
  • Het aanvragen van buurtbemiddeling neemt toe
  • Buurtbemiddeling is in 2018 het vaakst aangevraagd vanwege geluidsoverlast
  • 89 casussen van extreme woonoverlast
Cijfers over woonproblematiek

Het aantal huisuitzettingen neemt af

Sinds 2013 neemt het aantal huisuitzettingen in Utrecht af. In 2019 zijn 29 Utrechters uit hun huis gezet. Van de corporaties in regio Utrecht die zijn aangesloten bij het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht, zijn in totaal 80 huurwoningen ontruimd. Hiervan waren 57 huisuitzettingen vanwege huurschuld. Andere redenen voor huisuitzetting waren bijvoorbeeld overlast, hennep of illegale onderhuur.

Afname huisuitzettingen in Utrecht:

Image
Het aantal huisuitzettingen in Utrecht neemt af. Van 138 uitzettingen in 2013 tot 29 in 2019.

61 meldingen van woningvervuiling

In 2018 zijn 61 meldingen van woningvervuiling bij de gemeente Utrecht gedaan. Het gaat hier om inwoners die hun woning of zichzelf ernstig vervuilen en daarmee een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn. Het grootste deel van deze inwoners is 50 tot 65 jaar en is in Nederland geboren.

Het aantal aanvragen van buurtbemiddeling neemt toe

In 2018 zijn 405 aanvragen voor buurtbemiddeling gedaan. In 2015 waren dat er 350. De helft van de aanvragen kwam van bewoners zelf. 74% van de bemiddelingen is geslaagd. Dit betekent dat de situatie onder controle of opgelost is door de inzet van buurtbemiddeling.

Aanvraag voor buurtbemiddeling het vaakst gedaan door bewoners:

Image
51% van de aanvragen voor buurtbemiddeling komt van bewoners. 22% komt van de gemeente, 17% van woningcorporaties en 8% van de politie.

Buurtbemiddeling en extreme woonoverlast

Buurtbemiddeling helpt mensen om conflicten en ruzies met buren op te lossen. Buurtbemiddeling is niet geschikt voor situaties waarin mishandeling, verslaving, psychiatrische problematiek of strafbare feiten zijn gepleegd. Wanneer buurtbemiddeling niet geschikt is, kan de aanpak Extreme Woonoverlast ingezet worden. Dit gebeurt wanneer woonoverlast het welzijn, de gezondheid, de veiligheid of de leefbaarheid van buren ernstig aantast. De aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen is gericht op gezinnen die ernstige overlast veroorzaken en daarnaast ook crimineel actief zijn.

Buurtbemiddeling is in 2018 het vaakst aangevraagd vanwege geluidoverlast:

  1. Geluid
  2. Treiteren of verbaal geweld
  3. Tuin- of grondverschillen
  4. Overlast van kinderen
  5. Parkeren

89 casussen van extreme woonoverlast

In 2018 zijn 89 nieuwe meldingen van extreme woonoverlast gedaan. Dit aantal neemt af sinds 2015. Er waren vijf trajecten met ernstig overlastgevende gezinnen.