Image
Individuele WMO voorzieningen

Individuele WMO-voorzieningen

Samenvatting

Volwassenen

  • Utrechtse volwassenen ontvangen steeds vaker individuele begeleiding, voornamelijk voor GGZ-problematiek
  • 0,8% van de Utrechtse volwassenen ontvangt hulp bij het huishouden 
  • 1,4% van de volwassenen in Utrecht maakt gebruik van vervoersvoorzieningen
  • Inwoners uit Overvecht ontvangen vaker individuele begeleiding dan andere Utrechters

Ouderen

  • Vervoer is de meest toegekende Wmo-voorziening onder Utrechtse ouderen
  • 1,5% van de 65-plussers in Utrecht krijgt dagbegeleiding 
  • 14,7% van de Utrechtse ouderen ontvangt hulp bij het huishouden
  • In Overvecht en Noordwest zijn vaker vervoersvoorzieningen toegekend
Wat houdt het in?

Wmo-voorzieningen voor ondersteuning van inwoners bij zelfstandig thuis wonen

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat inwoners hulp en ondersteuning krijgen als zij dat nodig hebben. Het doel van de wet is om mensen te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Als dat nodig is hebben zij daarbij hulp van familie, vrienden of kennissen. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo en het bieden van hulp en ondersteuning (Wmo-voorzieningen) voor mensen die niet zelfredzaam zijn.

Algemene voorzieningen voor iedereen beschikbaar

Er zijn verschillende vormen van Wmo-voorzieningen: algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn binnen de hele gemeente beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben, zoals de buurtteams, een maaltijdservice, activiteiten in een buurthuis of de daklozenopvang.

Maatwerkvoorzieningen afgestemd op leefsituatie en gezondheid

Maatwerkvoorzieningen zijn afgestemd op de leefsituatie en gezondheid van de inwoner. De buurtteams bepalen samen met de cliënt welke maatwerkvoorziening het beste past bij iemands situatie en doelen. Voorbeelden zijn individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, een beschermde woonplek, een woningaanpassing of dagbegeleiding of activering. Onder maatwerkvoorzieningen vallen ook vervoersvoorzieningen, zoals de regiotaxi, een scootmobiel of een rolstoel.

Welke informatie staat waar?

Onder de kopjes ‘cijfers over volwassenen’ en ‘cijfers over ouderen’ kunt u lezen hoe vaak Utrechters maatwerkvoorzieningen toegekend krijgen. Lees ook de informatie over maatschappelijke opvang. Op de pagina ‘hulp en ondersteuning’ ziet u hoeveel Utrechters hulp of ondersteuning krijgen bij huishouding, administratie, persoonlijke of medische verzorging of vervoer naar een afspraak. Daarbij gaat het ook over hulp en ondersteuning die niet vanuit de Wmo wordt gegeven. Op de pagina ‘buurtteams’ is te lezen hoeveel Utrechters hulp of ondersteuning krijgen door een buurtteam.

Cijfers over volwassenen

Utrechters ontvangen steeds vaker individuele begeleiding

De afgelopen jaren is een duidelijke stijging zichtbaar in de toekenning van individuele begeleiding. In 2020 ontving 0,8% van de Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) individuele begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In 2016 was dit nog 0,4%. Utrechters hadden in 2021 voornamelijk vaker individuele begeleiding nodig vanwege GGZ-problematiek. Volwassenen tussen de 55 en 64 jaar ontvangen twee keer zo vaak individuele begeleiding vanuit de Wmo als 18- tot en met 24-jarigen.

Infogram URL

0,8% van de Utrechtse volwassenen ontvangt hulp bij huishouden 

In 2021 ontvangt 0,8% van de Utrechtse volwassenen hulp bij huishouden vanuit de Wmo. Dit percentage blijft stabiel over de afgelopen jaren. Wanneer ook informele hulp door een naaste, een bekende of een vrijwilliger wordt meegerekend, ontvangt 11% van de Utrechters hulp bij het huishouden. Er is een tekort is aan geschikt personeel voor hulp bij huishouden vanuit de Wmo. Hierdoor loopt de wachtlijst voor hulp bij huishouden op. Deze ontwikkeling is ook landelijk zichtbaar.

1,4% van de volwassenen in Utrecht maakt gebruik van vervoersvoorzieningen

Vervoer (zoals een regiotaxi of scootmobiel) is de vaakst toegekende Wmo-voorziening. In 2021 maakte 1,4% van de Utrechtse volwassenen hier gebruik van. 0,4% van de volwassenen in Utrecht heeft een woonvoorziening ontvangen en 0,3% een rolstoelvoorziening (zoals een elektrische rolstoel). Er zijn verschuivingen in het soort voorzieningen waar vraag naar is. Er is meer behoefte aan elektrische en complexe hulpmiddelen. De vraag naar eenvoudige handbewogen hulpmiddelen is juist afgenomen.

Inwoners uit Overvecht ontvangen vaker individuele begeleiding dan andere Utrechters

Volwassenen uit de wijk Overvecht ontvangen vaker individuele begeleiding dan inwoners uit andere wijken. 1,7% van de volwassenen uit Overvecht ontvangt individuele begeleiding vanuit de Wmo. In de wijk Vleuten-De Meern ontvangen inwoners het minst vaak individuele begeleiding. Dit is gemiddeld 0,4%.

Infogram URL
Cijfers over ouderen

Vervoer is de meest toegekende Wmo-voorziening

Meer dan een kwart van de Utrechtse 65-plussers heeft in 2021 een vervoersvoorziening (zoals een regiotaxi of een scootmobiel) toegekend gekregen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 6,4% van de ouderen in Utrecht heeft een woonvoorziening ontvangen en 4,0% een rolstoelvoorziening (zoals een elektrische rolstoel). Ook zien we verschuivingen in het soort voorzieningen waar vraag naar is. Er is meer behoefte aan elektrische en complexe hulpmiddelen, zoals een elektrische rolstoel. De vraag naar eenvoudige handbewogen hulpmiddelen is juist afgenomen.

Percentage Utrechters dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening in 2021

Infogram URL

1,5% van de 65-plussers in Utrecht krijgt dagbegeleiding 

In 2021 ontvangt 1,5% van de Utrechtse 65-plussers dagbegeleiding vanuit de Wmo. In 2020 was dit 1,3%. De tijdelijke daling in dagbegeleiding in 2020 was vermoedelijk het gevolg van de coronamaatregelen. Ouderen boven de 80 jaar ontvangen bijna drie keer zo vaak dagbegeleiding als 65- tot en met 79-jarigen.

14,7% van de Utrechtse ouderen ontvangt hulp bij het huishouden

In 2021 heeft 14,7% van de 65-plussers in Utrecht hulp bij het huishouden ontvangen. Wanneer informele hulp wordt meegerekend, ontvangt 30% van de Utrechtse ouderen hulp bij huishouden. De vraag naar hulp bij huishouden neemt zowel landelijk als in Utrecht toe. Dit heeft te maken met de groei van het absolute en relatieve aantal ouderen in Utrecht. Ook blijven steeds meer kwetsbare ouderen thuis wonen. Er is een tekort aan personeel voor hulp bij huishouden. Hierdoor loopt de wachtlijst op en kan niet iedereen die hier recht op heeft zorg ontvangen.

In Overvecht en Zuidwest zijn vaker vervoersvoorzieningen toegekend

Ouderen uit de wijken Overvecht en Zuidwest ontvangen vaker vervoersvoorzieningen (zoals een regiotaxi of een scootmobiel) dan 65-plussers uit andere wijken. In Overvecht ontvangt bijvoorbeeld 37,2% van de 65-plussers in Utrecht vervoersvoorzieningen. Gemiddeld in Utrecht is dit 26,1%. In Zuidwest heeft 33,6% van de ouderen een vervoersvoorziening toegekend gekregen.

Infogram URL