Image
Drie kinderen op een rij

Fysieke omgeving

Tevredenheid woonomgeving

De volgende indicatoren zijn gebruikt om tevredenheid woonomgeving te beschrijven:

  • Percentage kinderen dat de eigen buurt (heel) leuk vindt
  • Percentage kinderen dat tevreden is over het aantal speelplekken in de buurt

Verschil in tevredenheid woonomgeving naar gezinswelvaart, migratieachtergrond en wijk

Kinderen uit groep zeven en acht met een lage gezinswelvaart zijn in 2021 minder vaak tevreden over hun buurt en het aantal speelplekken in de buurt. 64% van de kinderen met een lage gezinswelvaart vindt de eigen buurt (heel) leuk. Onder kinderen met een hoge gezinswelvaart is dit 79%. Kinderen zonder migratieachtergrond en kinderen uit Noordoost zijn juist vaker tevreden over hun buurt en het aantal speelplekken.

Toename verschillen in tevredenheid met buurt, afname verschillen in tevredenheid met speelplekken

Verschillen in tevredenheid met de buurt worden tussen 2008 en 2021 groter naar gezinswelvaart en migratieachtergrond. Kinderen met een hoge gezinswelvaart zijn hun buurt vaker leuk gaan vinden, terwijl dit voor kinderen met een lage gezinswelvaart gelijk blijft. Kinderen met een overig niet-westerse migratieachtergrond blijven hun buurt even leuk vinden, terwijl andere kinderen hun buurt juist vaker leuk zijn gaan vinden. De verschillen in tevredenheid over het aantal speelplekken naar migratieachtergrond en wijk worden juist kleiner. Dit komt omdat kinderen met een Turkse migratieachtergrond en kinderen uit Noordwest vaker tevreden zijn geworden over het aantal buitenspeelplekken in de buurt.

Percentage kinderen dat tevreden is over het aantal buitenspeelplekken in de buurt

Infogram URL

Veiligheid

De volgende indicatoren zijn gebruikt om veiligheid te beschrijven:

  • Percentage kinderen dat zich wel eens onveilig voelt op of rond de school
  • Percentage kinderen dat zich (heel) vaak veilig voelt op buitenspeelplekken in de buurt

Verschillen in veiligheid naar geslacht, gezinswelvaart, gezinssamenstelling en wijk

Meisjes, kinderen met een lage gezinswelvaart en kinderen uit een eenoudergezin voelen zich in 2021 vaker wel eens onveilig op of rond de school en op buitenspeelplekken in de buurt. Zo voelt 24% van de meisjes zich wel eens onveilig op of rond de school. Onder jongens is dit percentage 17%. Van de kinderen uit een eenoudergezin voelt 77% zich vaak veilig op buitenspeelplekken in de buurt. Dit percentage is 85% voor kinderen die bij beide ouder wonen. Jongens en kinderen uit Oost voelen zich vaker veilig op of rond school en op buitenspeelplekken.

Kinderen in gezinnen met lage welvaart voelen zich in 2021 vaker wel eens onveilig op of rond school

Image
31% van de kinderen met een lage gezinswelvaart voelt zich wel eens onveilig rond school. Dit is 19% bij kinderen met een hoge gezinswelvaart.

Toename verschillen in gevoel van veiligheid naar gezinswelvaart en gezinssamenstelling

De verschillen in gevoel van veiligheid in de fysieke omgeving nemen over de tijd vooral toe voor kinderen met een lage gezinswelvaart en kinderen uit een eenoudergezin. Het gevoel van onveiligheid op en rond de school stijgt veel sterker onder kinderen uit een gezin met een lage welvaart en kinderen uit een eenoudergezin dan onder andere kinderen. Kinderen met een lage gezinswelvaart zijn zich ook minder veilig gaan voelen op buitenspeelplekken in de buurt, terwijl dit voor andere kinderen licht toeneemt. Kinderen uit een eenoudergezin blijven zich even veilig voelen op buitenspeelplekken, maar omdat kinderen die bij beide ouders wonen zich veiliger zijn gaan voelen worden ook hier de verschillen groter.