Image
Geldzorgen

Resultaten mbo-studenten met geldzorgen

18% van de mbo-studenten heeft geldzorgen

Ruim één op de zes mbo-studenten van het YOUth Got Talent onderzoek in 2019 had geldzorgen. Dit is gemeten met vijf stellingen. Relatief veel studenten geven aan dat ze zich vooral bezighouden met hun kosten in het nu en niet met toekomstige geldzaken. Ook vraagt een aanzienlijke groep studenten zich de hele tijd af of ze wel genoeg geld hebben en geeft aan vaak te weinig geld te hebben. Landelijke cijfers zijn redelijk vergelijkbaar. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 12% van de mbo-studenten zich zorgen maakt over de eigen financiële situatie.

Gezinswelvaart en gezinsstructuur hangen sterk samen met geldzorgen

Studenten uit gezinnen met een lage welvaart rapporteren de meeste geldzorgen: bijna 2,5 keer zo vaak als studenten uit gezinnen met een hoge gezinswelvaart. Daarnaast hebben studenten van wie de ouders niet samenwonen vaker geldzorgen dan studenten van wie de ouders met elkaar samenwonen.

Figuur 3 | Percentage mbo-studenten met geldzorgen naar gezinswelvaart en gezinsstructuur

Image
29% lage gezinswelvaart, 19% gemiddeld, 12% hoog. 23% ouders wonen niet (meer) samen. 15% ouders wonen samen

Er zijn geen verschillen in geldzorgen tussen studenten zonder een migratieachtergrond en studenten met een westerse of een niet-westerse migratieachtergrond. Ook het hebben van een ouder zonder baan, zelf mantelzorger zijn of het hebben van een bijbaan is niet gerelateerd aan geldzorgen.

Studenten met geldzorgen hebben drie keer zo vaak het gevoel geen controle over het leven te hebben dan studenten zonder geldzorgen

De kans om geen gevoel van controle over het leven te hebben is voor studenten met geldzorgen drie keer zo groot als voor studenten zonder geldzorgen. Daarnaast geven studenten met geldzorgen ruim twee keer zo vaak aan dat ze een angststoornis of depressie hebben en dat ze veel druk ervaren vanwege allerlei verantwoordelijkheden. Het is opvallend dat onder studenten met geldzorgen meer dan de helft emotionele problemen heeft en 46% problemen heeft met hyperactiviteit.

Figuur 4 | Mbo-studenten met geldzorgen hebben vaker problemen op het gebied van mentale gezondheid dan mbo-studenten zonder geldzorgen

Image
Van de mbo-studenten met geldzorgen heeft 23% geen gevoel van controle over het leven, tegenover 7% van de mbo-studenten zonder geldzorgen.

Studenten met geldzorgen voelen zich drie keer zo vaak eenzaam als studenten zonder geldzorgen

De kans om je eenzaam te voelen is ruim drie keer zo groot voor studenten met geldzorgen dan voor studenten zonder geldzorgen. Verder rapporteren studenten met geldzorgen minder vaak vertrouwen in andere mensen en instituties dan studenten zonder geldzorgen. Onder instituties vallen de politiek, politie, hulpverleners, de rechterlijke macht en de media. Ook valt op dat bijna de helft van de studenten met geldzorgen weinig steun vanuit het gezin ervaart en discriminatie ervaart op basis van opleiding. Onder de studenten zonder geldzorgen is dit ongeveer drie op de tien.

Figuur 5 | Mbo-studenten met geldzorgen hebben vaker negatieve sociale ervaringen dan mbo-studenten zonder geldzorgen

Image
Van de mbo-studenten met geldzorgen voelt 10% zich vaak eenzaam, tegenover 3% van de mbo-studenten zonder geldzorgen.

Studenten met geldzorgen hebben 2,5 keer zo vaak lage verwachtingen over hun toekomst dan studenten zonder geldzorgen

Studenten met geldzorgen hebben 2,5 keer zo vaak lage verwachtingen over hun toekomst dan studenten zonder geldzorgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om toekomstverwachtingen over het kunnen betalen van een koophuis, het hebben van een goede gezondheid en het hebben van een gelukkig gezinsleven. De kans op negatieve gevoelens (zoals zorgen en twijfels) over de toekomst is ook ruim twee keer zo groot onder studenten met geldzorgen. Ten slotte, studenten met geldzorgen vinden het vaker onwaarschijnlijk dat ze hun opleiding afmaken en een passende baan vinden dan studenten zonder geldzorgen.

Figuur 6 | Mbo-studenten met geldzorgen hebben vaker negatievere toekomstperspectieven vergeleken met mbo-studenten zonder geldzorgen

Image
Van de mbo-studenten met geldzorgen heeft 39% veel negatieve gevoelens over de toekomst, tegenover 16% van de mbo-studenten zonder geldzorgen.

Mbo-studenten met geldzorgen roken iets vaker dan studenten zonder geldzorgen

De kans dat studenten in de afgelopen vier weken gerookt hebben, is anderhalf keer zo groot voor studenten met geldzorgen. De meerderheid (77%) van de mbo-studenten heeft in de laatste vier weken alcohol gedronken. Dit percentage is iets hoger voor studenten met geldzorgen dan voor studenten zonder geldzorgen. We hebben geen relatie gevonden tussen geldzorgen en overmatig alcohol- of cannabisgebruik in de laatste vier weken.

Figuur 7 | Mbo-studenten met geldzorgen gebruiken vaker middelen dan mbo-studenten zonder geldzorgen

Image
Van de mbo-studenten met geldzorgen heeft 34% de laatste vier weken gerookt, tegenover 21% van de mbo-studenten zonder geldzorgen.

Studenten met geldzorgen hebben iets vaker negatieve schoolervaringen dan studenten zonder geldzorgen

Mbo-studenten met geldzorgen ervaren ruim anderhalf keer zo vaak druk door schoolwerk dan studenten zonder geldzorgen. Verder vinden studenten met geldzorgen school wat vaker moeilijk en ervaren ze minder vaak steun van docenten. Wanneer we naar schoolcijfers kijken, valt op dat veel studenten aangeven lage cijfers te halen, ongeacht hun geldzorgen. Toch komt dit vaker voor bij studenten met geldzorgen. Er zijn geen verschillen gevonden tussen studenten met en zonder geldzorgen in het ervaren van steun van klasgenoten, spijbelgedrag en het aantal ziekmeldingen.

Figuur 8 | Mbo-studenten met geldzorgen hebben vaker negatieve ervaringen op school dan mbo-studenten zonder geldzorgen

Image
Van de mbo-studenten met geldzorgen ervaart 31% veel druk door schoolwerk, tegenover 18% van de mbo-studenten zonder geldzorgen.