Image
Vrouw noteert informatie uit gesprek

Aanvullende jeugdhulp

Samenvatting
  • 4.590 kinderen en jongeren maken gebruik van ambulante specialistische jeugdhulp
  • Jongens ontvangen vaker ambulante specialistische jeugdhulp dan meisjes
  • In Zuid ontvangen kinderen en jongeren het vaakst ambulante specialistische jeugdhulp
  • 232 kinderen en jongeren wonen in een pleeggezin
Wat houdt het in?

Jeugdhulp helpt bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren

Jeugdhulp is zorg aan jeugd en hun ouders bij psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedproblemen van de ouders. Jeugdhulp is belangrijk omdat het deze kinderen en jongeren helpt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. In de sociale basis en basiszorg worden veel vragen beantwoord en hulp geboden, bijvoorbeeld door een buurtteam of huisarts. Soms is aanvullende jeugdhulp nodig. In overleg met ouders en de jeugdigen kan een hulpverlener hen doorverwijzen naar verschillende soorten aanvullende jeugdhulp. In 2018 bestonden de volgende categorieën: specialistische jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, pleegzorg, gezinshuizen en crisiszorg met verblijf.

Specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp is aanvullend op de basishulp van bijvoorbeeld een buurtteam, omdat er specifieke kennis nodig is. Het gaat om ambulante behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Het doel van specialistische jeugdhulp is het hanteerbaar maken van de problematiek en het versterken of herstellen van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin, om een beroep op zwaardere jeugdhulp of uithuisplaatsing te voorkomen.

Jeugdhulp met verblijf

Jeugdhulp met verblijf is hulp waarbij kinderen en jongeren 24 uur per dag voltijd of in deeltijd (maar wel met overnachtingen) verblijft op de locatie van de jeugdhulpaanbieder. Naast eventuele behandeling tijdens het verblijf, neemt de jeugdhulpaanbieder verzorgende en opvoedende taken over van de ouders. Ouders en netwerk worden zoveel mogelijk betrokken en ingezet om dat te blijven doen wat in hun mogelijkheden ligt. Het doel van jeugdhulp met verblijf is terugkeer naar het gezin of zelfstandig wonen.

Pleegzorg

Pleegzorg is jeugdhulp waarbij een jeugdige voltijd of in deeltijd verblijft in een pleeggezin. Het doel van pleegzorg is het bieden van een veilige, gestructureerde opvoedsituatie in een gewone gezinssituatie. Pleegzorg kan ook ingezet worden ter ontlasting van het gezin(shuis), bijvoorbeeld in de vorm van weekendpleegzorg. 

Gezinshuizen

Gezinshuizen zijn een vorm van jeugdhulp waarbij een jeugdige 24 uur per dag voltijd of in deeltijd (maar wel met overnachting) verblijft in een gezin met professionele opvoeder(s). Het doel hiervan is het bieden van een veilige, gestructureerde opvoedsituatie in een gewone gezinssituatie. 

Crisiszorg met verblijf

Crisiszorg is jeugdhulp in situaties waarin direct ingrijpen en handelen met verblijf noodzakelijk is.  Het doel van crisiszorg is het stabiliseren van de situatie, opdat de jeugdige daarna - indien nodig – in een regulier jeugdhulptraject kan starten.

Cijfers over kinderen en jongeren

6,5% van de Utrechtse jeugd maakt gebruik van ambulante specialistische jeugdhulp

In 2021 hebben 4.590 kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) ambulante specialistische jeugdhulp ontvangen. Dit is 6,5% van de Utrechtse jeugd. Dit percentage is lager dan in 2020. Toen maakte 7,0% gebruik van ambulante specialistische jeugdhulp. De impact van corona was groot: er was vaker sprake van acute en complexe problematiek. Ook stagneerden veel trajecten door ziekte of quarantaine waardoor er meer en langer zorg werd verleend. Dit resulteerde in een lagere uitstroom. Hierdoor hadden zorgaanbieders aan het eind van 2021 iets meer kinderen en jongeren tegelijkertijd in zorg dan aan het begin van het jaar. 

Er kwamen bijvoorbeeld ook best wel veel crisis aan en op ons af, alleen als je nu terugkijkt is niet alsof het aantal jongeren in de zorg exponentieel gegroeid is. Het is gewoon nog steeds de groep die al wat kwetsbaarder was.

  • Uit duidingsgesprekken met professionals

Jongens ontvangen vaker ambulante specialistische jeugdhulp dan meisjes

Image
7,1% van de jongens ontvangt specialistische jeugdhulp. Bij meisjes is dit 5,9%.

Ambulante specialistische jeugdhulp komt het vaakst voor in Zuid

7,4% van de kinderen en jongeren uit Zuid ontvangt ambulante specialistische jeugdhulp. In West ontvangen kinderen en jongeren het minst vaak ambulante specialistische jeugdhulp, namelijk 4,6%.

Image
7,4% kinderen en jongeren uit de wijk Zuid ontvangen specialistische jeugdhulp. Gemiddeld in Utrecht is dit 6,5%.

232 kinderen en jongeren wonen in een pleeggezin

In 2021 woonden 232 Utrechtse kinderen en jongeren in een pleeggezin, dit is 0,3% van de jeugdigen in Utrecht. Het aantal kinderen in pleegzorg daalt (licht) ten opzichte van vorig jaar. Toen woonden 282 kinderen en jongeren in een pleeggezin (0,4%). De vraag naar nieuwe plekken in pleeggezinnen is niet afgenomen, we blijven inzetten op het werven van pleegouders. In 2021 maakten 189 kinderen en jongeren in Utrecht gebruik van jeugdhulp met verblijf (0,3%). Dit percentage is vergelijkbaar met 2020, en lager dan de jaren ervoor.