Image
Vrouw noteert informatie uit gesprek

Aanvullende jeugdhulp

Samenvatting
  • 3.955 kinderen en jongeren maken gebruik van specialistische jeugdhulp
  • Jongens ontvangen vaker specialistische jeugdhulp dan meisjes
  • 297 kinderen en jongeren wonen in een pleeggezin
  • Jongeren die jeugdhulp ontvangen komen vaker uit eenoudergezinnen
Wat houdt het in?

Jeugdhulp helpt bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren

Jeugdhulp is zorg aan jeugd en hun ouders bij psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedproblemen van de ouders. Jeugdhulp is belangrijk omdat het deze kinderen en jongeren helpt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. In de sociale basis en basiszorg worden veel vragen beantwoord en hulp geboden, bijvoorbeeld door een buurtteam of huisarts. Soms is aanvullende jeugdhulp nodig. In overleg met ouders en de jeugdigen kan een hulpverlener hen doorverwijzen naar verschillende soorten aanvullende jeugdhulp. In 2018 bestonden de volgende categorieën: specialistische jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, pleegzorg, gezinshuizen en crisiszorg met verblijf.

Specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp is aanvullend op de basishulp van bijvoorbeeld een buurtteam, omdat er specifieke kennis nodig is. Het gaat om ambulante behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Het doel van specialistische jeugdhulp is het hanteerbaar maken van de problematiek en het versterken of herstellen van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin, om een beroep op zwaardere jeugdhulp of uithuisplaatsing te voorkomen.

Jeugdhulp met verblijf

Jeugdhulp met verblijf is hulp waarbij kinderen en jongeren 24 uur per dag voltijd of in deeltijd (maar wel met overnachtingen) verblijft op de locatie van de jeugdhulpaanbieder. Naast eventuele behandeling tijdens het verblijf, neemt de jeugdhulpaanbieder verzorgende en opvoedende taken over van de ouders. Ouders en netwerk worden zoveel mogelijk betrokken en ingezet om dat te blijven doen wat in hun mogelijkheden ligt. Het doel van jeugdhulp met verblijf is terugkeer naar het gezin of zelfstandig wonen.

Pleegzorg

Pleegzorg is jeugdhulp waarbij een jeugdige voltijd of in deeltijd verblijft in een pleeggezin. Het doel van pleegzorg is het bieden van een veilige, gestructureerde opvoedsituatie in een gewone gezinssituatie. Pleegzorg kan ook ingezet worden ter ontlasting van het gezin(shuis), bijvoorbeeld in de vorm van weekendpleegzorg. 

Gezinshuizen

Gezinshuizen zijn een vorm van jeugdhulp waarbij een jeugdige 24 uur per dag voltijd of in deeltijd (maar wel met overnachting) verblijft in een gezin met professionele opvoeder(s). Het doel hiervan is het bieden van een veilige, gestructureerde opvoedsituatie in een gewone gezinssituatie. 

Crisiszorg met verblijf

Crisiszorg is jeugdhulp in situaties waarin direct ingrijpen en handelen met verblijf noodzakelijk is.  Het doel van crisiszorg is het stabiliseren van de situatie, opdat de jeugdige daarna - indien nodig – in een regulier jeugdhulptraject kan starten.

Cijfers over kinderen en jongeren

3.955 kinderen en jongeren maken gebruik van specialistische jeugdhulp

5,7% van de Utrechtse jeugd (0 tot en met 17 jaar) maakte in 2018 gebruik van specialistische jeugdhulp. In 2017 was het hoger, 6,2% ontving specialistische jeugdhulp. In 2016 maakte 5,8% er gebruik van.

Jongens ontvangen vaker specialistische jeugdhulp dan meisjes

Image
6,6% van de Utrechtse jongens en 4,6% van de meisjes maakt gebruik van specialistische jeugdhulp.

297 kinderen en jongeren wonen in een pleeggezin

0,4% van de Utrechtse jeugd woonde in 2018 in een pleeggezin. Het aantal jeugdigen in een pleeggezin is afgenomen van 351 in 2016 naar 297 in 2018. In 2018 ontvingen 153 0- tot en met 17-jarigen jeugdhulp met verblijf en 54 kinderen en jongeren ontvingen crisiszorg met verblijf.    

Jongeren die jeugdhulp ontvangen komen vaker uit eenoudergezinnen

Uit landelijk onderzoek blijkt dat jongeren die jeugdhulp ontvangen vaker uit eenoudergezinnen komen. Jongeren die jeugdhulp met verblijf ontvangen hebben vaker ouders met een lagere opleiding en een lager inkomen.