Image
Buurtteam

Buurtteams

Samenvatting

Kinderen

 • In 2021 hadden buurtteams meer jeugdigen en gezinnen in zorg dan in 2020
 • 12- tot 17-jarigen hebben vaker contact met een buurtteam jeugd en gezin
 • Kinderen en jongeren in de wijk Overvecht hebben het vaakst contact met een buurtteam jeugd en gezin

Jongvolwassenen

 • 7% van de Utrechtse jongvolwassenen heeft contact met een buurtteam jeugd en gezin
 • Jongvolwassenen in de wijken Leidsche Rijn en Overvecht hebben vaker dan gemiddeld contact met een buurtteam jeugd en gezin

Volwassenen

 • 5% van de Utrechtse volwassenen heeft contact met een buurtteam
 • Utrechtse volwassenen met laag opleidingsniveau en migratieachtergrond vaker contact met buurtteam
 • Eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens hebben vaker contact met een buurtteam
 • Volwassenen in Overvecht hadden het afgelopen jaar het vaakst contact met een buurtteam
 • Zeven op de tien Utrechters zijn tevreden met het buurtteam

Ouderen

 • Eén op de tien Utrechtse ouderen heeft contact met een buurtteam
 • Utrechtse ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker contact met een buurtteam
 • Utrechtse ouderen met een laag opleidingsniveau hebben vaker contact met een buurtteam
 • Ouderen in Zuid en Zuidwest hebben het vaakst contact met een buurtteam
Wat houdt het in?

Utrecht heeft 18 buurtteams verspreid over de stad. Deze teams bieden vanuit verschillende disciplines ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van echtscheiding, schulden, psychische problemen, eenzaamheid, werkloosheid, huiselijk geweld of het opvoeden en opgroeien van de kinderen. In de teams zitten ook ervaringsdeskundigen. Voor gezinnen zijn er de buurtteams jeugd en gezin. Volwassenen worden ondersteund door de buurtteams sociaal. De buurtteams werken samen met diverse organisaties in de wijk. Denk daarbij aan scholen, woningcorporaties, consultatiebureaus, sociaal makelaars, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, maar ook bewonersgroepen en vrijwilligersorganisaties. Waar nodig verwijzen ze door naar aanvullende zorg.

Cijfers over kinderen
Binnenkort staan hier de meest recente cijfers. Nu alvast meer weten over de laatste onderzoeksresultaten of aan de slag met de open data? Bekijk de samenvatting van Jeugdmonitor Utrecht en Gezondheidsmonitor Jeugd.

In 2021 hadden buurtteams meer jeugdigen en gezinnen in zorg

In 2021 waren er meer aanmeldingen bij Lokalis dan in 2020 en werden er minder trajecten afgerond. In 2021 meldden zich bijna 5000 gezinnen. Dat is zo’n 900 aanmeldingen meer dan in 2020. 5% van de Utrechtse kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) had in 2021 contact met een buurtteam jeugd en gezin. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen, waardoor er vaker sprake was van acute en complexe problematiek.

12- tot 17-jarigen hebben vaker contact met buurtteam jeugd en gezin

Infogram URL

Kinderen en jongeren in de wijk Overvecht hebben het vaakst contact met een buurtteam jeugd en gezin

Infogram URL
Cijfers over jongvolwassenen

7% van de Utrechtse jongvolwassenen heeft contact met een buurtteam jeugd en gezin

Van de Utrechtse jongvolwassenen (18-22 jaar) heeft 7% contact met een buurtteam jeugd en gezin. Er is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen. Uit het jaarverslag van Lokalis blijkt dat 14% van de Utrechtse gezinnen contact heeft met een buurtteam jeugd en gezin.

% Utrechtse jongvolwassenen dat contact heeft met een buurtteam jeugd en gezin

Image
8% van de Utrechtse mannen van 18 tot 22 jaar heeft contact met een buurtteam jeugd en gezin. Onder vrouwen is dit 7%.

De informatie op deze site is gebaseerd op gegevens uit de administratie van buurtteamorganisatie Lokalis. Deze gegevens zijn bewerkt door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht. De verkregen informatie is niet herleidbaar tot personen.

Jongvolwassenen in de wijken Leidsche Rijn en Overvecht hebben vaker dan gemiddeld contact met een buurtteam jeugd en gezin.

Image
Eén op de tien jongvolwassenen in Overvecht en Leidsche Rijn heeft contact met een buurtteam jeugd en gezin.
Cijfers over volwassenen

5% van de Utrechtse volwassenen heeft contact met een buurtteam

Een op de twintig Utrechtse volwassenen (18-64 jaar) geeft aan in het afgelopen jaar contact gehad te hebben met een buurtteam. Dit kan het buurtteam Sociaal of het buurtteam Jeugd en gezin zijn. In 2018 had 7% van de volwassenen contact met een buurtteam. Deze daling zou het gevolg kunnen zijn van de coronacrisis, waardoor de zorg vanuit de buurtteams tijdens de eerste golf tijdelijk heeft stilgelegen en de instroom teruggelopen is. Utrechters tussen de 40 en 64 jaar hadden het afgelopen jaar vaker contact met een buurtteam dan gemiddeld. Het is ook bekend hoe vaak Utrechters vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning hulp van het buurtteam Sociaal hebben ontvangen. Dit was 3% van de Utrechtse volwassenen in 2020. 

Image
8% van de Utrechters tussen de 55 en 64 had het afgelopen jaar contact met een buurtteam. Gemiddeld in Utrecht is dit 5%.

Utrechtse volwassenen met een laag opleidingsniveau en een migratieachtergrond hebben vaker contact met een buurtteam

23% van de volwassenen met een opleidingsniveau lager dan hbo of wo en een migratieachtergrond heeft contact met een buurtteam. Utrechters met een niet-Westerse migratieachtergrond hebben vaker dan gemiddeld contact met een buurtteam. Ook Utrechters met alleen basisonderwijs of een lbo-, mavo- of vmbo-opleiding hebben vaker contact met een buurtteam.

Image
18% van de Utrechtse volwassenen met alleen basisonderwijs of een lbo-, mavo-, of vmbo-opleiding heeft contact met een buurtteam.

Eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens hebben vaker contact met een buurtteam

11% van de volwassenen uit een eenoudergezin had het afgelopen jaar contact met een buurtteam. Dit is hoger dan gemiddeld in Utrecht. Ook volwassenen uit een eenpersoonshuishouden hebben vaker contact met een buurtteam dan gemiddeld. Volwassenen uit een huishouden zonder kinderen hebben minder vaak contact met een buurtteam dan gemiddeld.

Volwassenen in Overvecht hadden het afgelopen jaar het vaakst contact met een buurtteam

Utrechtse volwassenen uit Overvecht hebben vaker dan gemiddeld contact met een buurtteam. Volwassenen uit Noordoost, Oost en de Binnenstad hebben juist minder vaak contact met een buurtteam.

Image
In Overvecht heeft 12% van de volwassenen contact met een buurtteam.

Zeven op de tien Utrechters zijn tevreden met het buurtteam

Van de Utrechtse volwassenen is 71% tevreden met het buurtteam. Volwassenen uit een huishouden zonder kinderen zijn minder vaak tevreden met het buurtteam. Utrechters tussen de 55 en 64 jaar zijn juist vaker tevreden dan gemiddeld. Klanten van het buurtteam Sociaal geven gemiddeld een 8,0 voor de geboden ondersteuning. 81% van de klanten kan na afsluiten van het traject zelfstandig verder. Klanten van het buurtteam Jeugd en gezin geven gemiddeld een 8,2 voor de gegeven ondersteuning. 91% van hen kan na het beëindigen van het traject zonder begeleiding verder. 

Cijfers over ouderen

Eén op de tien Utrechtse ouderen heeft contact met een buurtteam

10% van de Utrechtse ouderen (65-plussers) geeft aan het afgelopen jaar contact te hebben gehad met een buurtteam. Dit percentage is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Onder 80-plussers ligt het percentage hoger, 19% heeft contact met een buurtteam. Ook vrouwen van 65 jaar en ouder zeggen vaker dat ze contact hebben met een buurtteam. Het is ook bekend hoe vaak Utrechtse ouderen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning hulp van het buurtteam Sociaal hebben ontvangen. Dit was 9% van de Utrechtse 65-plussers in 2020.

Vrouwen hebben vaker contact met een buurtteam dan mannen

Image
13% van de Utrechtse vrouwen van 65 jaar en ouder had het afgelopen jaar contact met een buurtteam. Onder mannen was dit 7%..

Utrechtse ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker contact met een buurtteam

19% van de Utrechtse 65-plussers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben het afgelopen jaar contact gehad met een buurtteam. Dit is hoger dan het gemiddelde in Utrecht. Ook 65-plussers die alleen wonen hebben vaker dan gemiddeld contact met een buurtteam, namelijk 15%.

Utrechtse ouderen met een lager opleidingsniveau hebben vaker contact met een buurtteam

Image
13% van de Utrechtse ouderen heeft contact met een buurtteam. Dit is 4% voor ouderen met een hoger opleidingsniveau.

Ouderen in Zuid en Zuidwest hebben het vaakst contact met een buurtteam

Utrechtse 65-plussers in de wijken Zuid en Zuidwest hadden het afgelopen jaar vaker dan gemiddeld contact met een buurtteam.

Image
In de wijken Zuid en Zuidwest hebben ouderen vaker dan gemiddeld contact met een buurtteam.

Gezondheidspeiling in coronatijd

De Gezondheidspeiling 2020 is in Utrecht uitgevoerd van eind september tot en met half december 2020. In deze periode nam het aantal Utrechters met een positieve testuitslag tot de tweede helft van oktober toe waarna een daling inzette die tot eind december aanhield. Vanaf 13 oktober gold een gedeeltelijke lockdown en vanaf 15 december een gehele lockdown. Dit alles heeft de resultaten van de Gezondheidspeiling beïnvloed. Voor een aantal gezondheidsthema’s hebben respondenten ingevuld wat de invloed van de coronacrisis hierop volgens hen was. Ook zijn er indicatoren waarmee een vergelijking over de tijd is gemaakt.

Zie Coronavirus voor meer gezondheidsinformatie rondom corona.