Image
Verpleging en verzorging thuis

Verpleging en verzorging thuis

Samenvatting

Ouderen

  • 13% van de Utrechtse ouderen ontvangt wijkverpleging
  • Het gebruik van wijkverpleging onder ouderen verschilt sterk per wijk
  • Eén procent van de Utrechtse ouderen ontvangt zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg
Wat houdt het in?

Verschillende vormen van zorg voor ondersteuning van inwoners bij thuis wonen

Het aantal Utrechtse ouderen groeit. En ouderen worden steeds ouder. De meeste ouderen blijven zelfstandig wonen. Ook als ze meer ondersteuning en zorg nodig hebben. Ondersteuning en zorg hierbij is op verschillende manieren mogelijk. Naasten kunnen informele zorg (mantelzorg) bieden. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt ook hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie geboden. Medische zorg en verpleging en verzorging wordt geboden via de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. 

Wijkverpleging als onderdeel van de Zorgverzekeringswet

Sinds 2015 zijn verpleging en verzorging onderdeel van de Zorgverzekeringswet: de wijkverpleging. Hieronder valt bijvoorbeeld wondverzorging en het toedienen van medicatie. Ook valt hulp bij dagelijkse activiteiten zoals aankleden, wassen en huidverzorging hieronder.

Zorg thuis via de Wet langdurige zorg

Als er thuis langdurige zorg nodig is bijvoorbeeld door een ernstige chronische aandoening of een verstandelijke beperking wordt zorg thuis vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Dit wordt dan als één pakket thuis geleverd. Dat pakket kan bijvoorbeeld bestaan uit wijkverpleging, maaltijden en hulp bij het huishouden.

Welke informatie staat waar?

Via het kopje ‘ouderen’ laten we zien hoe vaak Utrechters zorg thuis ontvangen via de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. Ouderen kunnen ook op andere manieren zorg of ondersteuning krijgen:

  • Op de pagina ‘mantelzorg’ is te lezen hoeveel Utrechters mantelzorg verlenen.
  • Op de pagina ‘buurtteams’ is te lezen hoeveel Utrechters hulp of ondersteuning krijgen door een buurtteam.
  • Op de pagina ‘individuele Wmo-voorzieningen’ is te lezen hoeveel Utrechters vanuit de Wmo hulp en ondersteuning krijgen.
  • Op de pagina ‘hulp en ondersteuning’ is te lezen hoeveel Utrechters hulp of ondersteuning krijgen bij hulp in de huishouding, administratie, persoonlijke of medische verzorging of vervoer naar een afspraak. Daarbij gaat het over hulp en ondersteuning die niet vanuit de Wmo wordt gegeven.
Cijfers over verpleging en verzorging thuis bij ouderen

13% van de Utrechtse ouderen ontvangt wijkverpleging

In 2020 ontving 13% van de 65-plussers in Utrecht wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet. Het percentage Utrechtse ouderen dat wijkverpleging krijgt is de afgelopen jaren licht gedaald en is vergelijkbaar met het landelijke beeld.

Infogram URL

Het gebruik van wijkverpleging onder ouderen verschilt sterk per wijk

Per Utrechtse wijk verschillen de percentages ouderen die wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet ontvangen sterk. Zo ontvangt 17% van de ouderen in Noordwest en 16% van de ouderen in West, Overvecht en Zuid wijkverpleging. Dit percentage is 10% of lager voor ouderen in de Binnenstad, Leidsche Rijn, Oost en Noordoost.

Infogram URL

Eén procent van de Utrechtse ouderen ontvangt zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg

Van de Utrechtse ouderen ontvangt 1,2% zorg thuis vanuit de Wet langdurige zorg. Dit is hoger dan in 2016, toen nog 0,8% van de ouderen zorg thuis ontving. Ook ontvangt 0,8% van de ouderen zowel zorg thuis als zorg in een instelling vanuit deze wet. Dit is vergelijkbaar met de landelijke percentages.